Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (E.Ε.) υποστηρίζει δυναμικά το όραμα μιας παγκόσμιας και ευρέως προσβάσιμης Ανοικτής Επιστήμης, επικεντρωμένης στα δεδομένα (data driven Open Science), διατυπώνοντας παράλληλα στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής για την Ενιαία Αγορά καθώς και της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Νέφος (Cloud), το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης (European Open Science Cloud - EOSC).

Page 13 of 13

EU Flag  NEANIAS is a Research and Innovation Action funded by European Union under Horizon 2020 research and innovation programme via grant agreement No.863448.